Powrót

REKLAMA - INFORMACJA CZY PERSWAZJA

Jednym z czynników kształtujących opinię publiczną w zakresie konsumpcji jest reklama. Od lat dobrze znana w krajach zachodnich, w Polsce pojawiła się dopiero niedawno, wraz z innymi elementami gospodarki rynkowej i szybko stała się jednym z naturalnych składników życia ekonomicznego, a także społecznego. Przez jednych uwielbiana, przez innych krytykowana, wpływa nie tylko na zakup reklamowanych produktów, ale nawet na styl życia odbiorców.

Cele

Po zajęciach uczniowie powinni umieć:

- określić, czemu służy reklama;

- podać przykłady jej wpływu na odbiorców;

- krytycznie analizować przekazy reklamowe;

- odróżniać perswazję od informacji.

Środki dydaktyczne

1. Żart rysunkowy

2. Tekst „Bądź krytyczny w stosunku do reklam”

3. Materiały pomocnicze dla nauczyciela - artykuły i opracowania prasowe nt. reklamy w Polsce i na świecie

4. Kserokopie reklam prasowych dostarczone przez nauczyciela

Propozycja realizacji tematu

WPROWADZENIE

1. Rozdaj uczniom materiał pomocniczy nr 1 - rysunek satyryczny dotyczący reklamy. Poproś uczniów, aby powiedzieli, jak rozumieją ten żart. Podkreśl te elementy ich odpowiedzi, które wiążą się z wpływem reklamy na konsumentów, a może nawet ze sterowaniem zachowaniami odbiorców.

ROZWINIĘCIE

2. Zapytaj uczniów, jakie reklamy widzieli ostatnio w telewizji, rozdaj im też kilka przykładowych reklam prasowych. Poproś ochotników o cytaty z reklam telewizyjnych czy nawet o odegranie krótkich scenek będących ich repliką lub parodią.

3. Zapytaj uczniów, co to jest reklama i czemu służy. Wykorzystując odpowiedzi postaraj się sformułować definicję. Pamiętaj przy tym o definicji słownikowej: „REKLAMA - «łac. reclamo: krzyczę, protestuję» - rozpowszechnianie informacji o towarach (lub usługach), ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, o uzdrowiskach, wycieczkach itp., zwykle za pomocą plakatów, ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji stanowiące zachętę do nabycia towarów lub korzystania z usług; plakaty, napisy, urządzenia służące temu celowi” (Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1985 r., str. 636).

4. Opowiedz uczniom o sile oddziaływania reklamy na opinie konsumentów. Przypomnij cytaty, które przed chwilą przytaczali w klasie i zwróć uwagę, jak dobrze je pamiętają i powtarzają. Wyjaśnij także powiązania między środkami masowego przekazu a reklamą. Podkreśl, że umieszczanie reklam w mediach jest korzystne dla obu stron.

5. Zapytaj uczniów, czy pamiętają, jak wyglądał program telewizyjny kilka lat temu i ile było w nim reklam. (Jeśli nie pamiętają, sam o tym krótko opowiedz). Zapytaj, z czym - ich zdaniem - związane jest pojawienie się reklam w telewizji. Poproś uczniów o zastanowienie się nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami ekspansji reklam.

6. Poproś uczniów o przygotowanie i przeprowadzenie w klasie kampanii reklamowej jakiegoś nie istniejącego, a przynajmniej nie reklamowanego dotąd w mediach produktu. Powiedz, aby podzielili się na 4-5-osobowe zespoły, które opracują plan kampanii reklamowej, uwzględniając następujące elementy:

- jaki produkt chcemy reklamować i jakie są jego zalety w stosunku do innych podobnych towarów?

- kto może być potencjalnym nabywcą tego towaru (dzieci, ludzie młodzi, w średnim wieku, ludzie starsi; jakie mają dochody itp.)?

- jakie treści powinna w związku z tym zawierać reklama?

- główne hasło reklamowe.

Poleć opracowanie projektu 30-60-sekundowej reklamy telewizyjnej oraz pomysłu plakatu reklamowego.

Poproś wszystkie grupy o zaprezentowanie swoich plakatów i scenek reklamowych. Koledzy mogą nagradzać występujących brawami. Plakaty warto później umieścić na klasowej gazetce ściennej.

7. Rozdaj uczniom materiał pomocniczy nr 2 zachęcający do krytycznego stosunku do reklamy. Poproś, aby go przeczytali i odpowiedzieli na zamieszczone tam pytania. Wspólnie przeanalizujcie odpowiedzi.

ZAKOŃCZENIE

8. Podsumowując lekcję, zadaj pytanie: „Jak odróżnić informację o towarze od perswazji, czyli namawiania do zakupu?” i poproś, żeby uczniowie odpowiedzieli na nie, odwołując się do przytaczanych poprzednio przykładów reklam.

Pojęcia i terminy

· reklama · ogłoszenie reklamowe · informacja · perswazja

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992

MATERIAŁ POMOCNICZY Nr 2

Bądź krytyczny w stosunku do reklam

Oczywiste jest, że reklamy produktów, które do nas docierają muszą działać bardzo skutecznie, gdyż w przeciwnym razie, producenci nie wydawaliby tak wiele pieniędzy na ich produkcję i prezentację. Jednym z celów każdej reklamy jest ukazanie danego produktu jako wyjątkowego i w związku z tym warto, żeby go wybrać spośród innych. Nie zawsze jednak to, co się w reklamach mówi o produkcie, jest zgodne z prawdą. Aby ocenić „rzetelność” wszelkich stwierdzeń używanych w reklamach, powinieneś starać się odpowiedzieć na następujące pytania:

- czy jest przedstawiony jakiś dowód potwierdzający podane informacje?

- z jakiego źródła ten dowód pochodzi? czy jest to źródło godne zaufania?

- jeśli w reklamie są przytoczone wyniki jakiegoś testu (sprawdzającego np. użyteczność produktu), to kto przeprowadził ten test? jak starannie był on wykonany?

- powinieneś także zwórcić uwagę na język użyty w reklamie; czy są to udokumentowane stwierdzenia, czy tylko hasła (np. proszek X jest najlepszy!)

Jakie konkretne pytania zadał(a)byś po usłyszeniu następujących reklam:

1. Proszek ALBA wybiela dwukrotnie silniej niż każdy inny proszek. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

2. Wyniki wielu badań wykazują, że ludzie na całym świecie wolą od innych kawę INKA. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

3. Nie ma skuteczniejszej ochrony dla silnika w twoim samochodzie niż olej EOL 1. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

4. BENTRA: pasta numer jeden na świecie - zalecana przez dentystów. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

5. Tabletki PAINLESS - to najlepszy sposób na pozbycie się bólu. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

6. SYRENA XL 175 - spełnieniem Twoich marzeń. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

 

Początek strony

Powrót